Jäsenrekisterin rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivämäärä:  7.2.2018

 

1

Rekisterin pitäjä

Nimi

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry

Osoite

Pietarinkatu 11 B 13, 50100 Mikkeli

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Osmo Kiiski

Osoite

Pietarinkatu 11 B 13, 50100 Mikkeli

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

0400 922931

3

Rekisterin nimi

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry jäsenrekisteri

4

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Rekisterinpitäjä ylläpitää yhdistyslain (26.5.1989/503) mukaista jäsenluetteloa, johon tallennetaan tiedot sen jäsenistä. Rekisterinpitäjän rekisteritietojen käyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito, hallinta ja ylläpito. Tietoja ei luovuteta tilastollisiin tarkoituksiin ja suoramarkkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

5

Rekisterin tietosisältö

Yhdistyksen jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot sen jäsenistä.

  • nimi
  • radioamatöörikutsu
  • postiosoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • jäsenmaksujen laskutukseen liittyvät tiedot
6

Säännönmukaiset tieto-lähteet

Henkilötiedot kerätään liittymisen yhteydessä ja tallennetaan jäsenrekisteriin. Tietoja päivitetään jäsenen itse ilmoittaessa muutoksista tai muuten ottaessa yhteyttä. Tiedot jäsenrekisteriin merkitään jäsenen antaman tiedon perusteella.

7

Tietojen säännön-mukaiset luovutukset

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry ei luovuta muille tahoille henkilöjäsenten henkilötietoja.

8

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tämän rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat jäsenrekisterit sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisään kirjautumiset. Käyttäjille on määritelty käyttöoikeustaso, joten tietoja pääsee muokkaamaan vain Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry:n nimeämät/lisensoimat henkilöt.

Tulosta Sähköposti

Säännöt

MIKKELIN SEUDUN RADIOAMATÖÖRIT r.y.:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on MIKKELIN SEUDUN RADIOAMATÖÖRIT r.y. ja kotipaikka on MIKKELIN KAUPUNKI.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää radioamatööriharrastusta paikkakunnalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voittoa tuottamatta järjestää kursseja, kilpailuja, osallistuu näyttelyihin sekä pitää yllä toistinasemia ja radioamatöörien tietoliikenneverkkoa. Mahdollisuuksien mukaan yhdistys ylläpitää jäsentensä käytössä myös kerhohuonetta ja radioamatööriasemaa jäsenten radioharrastuksen edistämiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia sekä testamentteja.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen ilmoituksella paikkakunnan johtavassa sanomalehdessä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Tulosta Sähköposti

OH4ACOH4AC

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry

Kotipaikka on Mikkelin kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää radioamatööriharrastusta paikkakunnalla. Kokoonnumme kerholle tiistai-iltaisin klo 18, jolloin ovet ovat avoimet asiasta kiinnostuneille.

OI4PM

OI4PM

Sodan aikaisen päämajan viestikeskus Lokin muistoksi kerho on saanut käyttöönsä erikoiskutsun OI4PM, jota aktivoidaan ainakin 4. 6. puolustusvoimain lippujuhlan päivänä ja 6. 12. itsenäisyyspäivänä. Mahdollisuuksien mukaan käytetään vanhaa radiokalustoa, jota kerhon historiaradioharrastajat ovat kunnostaneet. Ensimmäiset yhteydet pidettiin itsenäisyyspäivänä 6.12.1998 Lokin luolasta B-radiolla.

OI4JM

OI4JM

Perinneradioiden aktivoimiseksi  Mikkelin Jalkaväkimuseon myötävaikutuksella kerho on saanut erikoiskutsun OI4JM. Museon tiloissa on pysyvä osasto sodan ajan viestiradiokalustolle ja asema jolla työskennellään eri tilaisuuksien yhteydessä. Ensiesiintyminen tällä kutsulla oli 4. 6. 2006.

Tulosta Sähköposti

lokakuu 2022
M T K T P L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Historiaradiot kerholla